zum IMPRESSUM
Gedichtsammlung
A Rìgh Nan Dùl / Dem König der Elemente
O Rìgh nan Dùl cùm rium mo chiall
Cha robh mi riamh sa chunnart seo
Mi 'n-diugh 's an-dè air cnoc leam fhìn
A' sileadh dheur 's mi turraman.
 
'S e 'n gunna caol a rinn mo leòn
Cha tèid e òirleach tuilleadh leam
'S an tè rinn dhomhs' an lèine chaol
Cha dèan thu ghaoil gin tuilleadh dhomh.
 
'S i mo mhàthair rinn an call
Nuair chuir i shealg na tunnaig mi
'S nuair ràinig mi an linne chaol
'S ann bha mo ghaol a' sruladh innt'.
 
Ged thèid mi suas don bhail' ud shuas
Cha bhi mo chuairt ach diomhain ann
Air leabaidh làir chan fhaigh mi tàmh
'S air leabaidh àrd cha chuir iad mi.
 
O Mhairead òg 's tu rinn mo leòn
'S tu dh'fhàg fo bhròn 's fo mhulad mi
'S tu 's guirme sùil sa mhadainn chiùin
Nan dearc air chùl nan duilleagan.
 
Mìcheal MacAonghais
in »BBC ALBA Òrain«
https://wfgw.diemorgengab.at/zit/WfGWged00101.htm